Reglement pr. 23.09.19


Innledning

I henhold til utfyllende vedtekter for Knarberg Båtforening (KBF) § 17, Styrets plikter og fullmakter, har styret den administrative myndighet i foreningen. I dette ligger blant annet at styret skal utarbeide og holde oppdatert et utfyllende reglement for driften av båthavnen og foreningen.

Reglementet utfyller vedtektene og gjelder for båthavnen med leieområde (“området”) angitt i leieavtalen mellom Nøtterøy kommune, nå Færder kommune og Knarberg båtforening.

Reglementet omfatter all virksomhet og ferdsel innenfor området og utdyper styrets og medlemmenes rettigheter og plikter.

Overtredelse av vedtekter og reglementet må straks meldes til styret, som snarest mulig skal foreta nødvendige tiltak, herunder om nødvendig å ekskludere et medlem.

Definisjoner

Ansiennitet:

Det er to typer ansiennitet i Båtforeningen; «Medlemsdato» og «Medlem med leierett». Ansiennitet er bestemmende for ulike tildelinger som det å bli tildelt båtplass med leierett, tildelt opplagsplass  på land, tildelt jolleplass m.m.

Ansiennitet Medlemsdato:

Det er den datoen for registrert innbetaling av medlemskontingenten første gang. Det er for eksempel denne datoen som bestemmer plassen på søkelisten om leierett til fast båtplass.

Ansiennitet Medlem med leierett:

Når et Medlem blir tildelt leierett til båtplass så må Medlemmet betale et lån til Båtforeningen. Når dette lånet er registrert innbetalt så endres man fra «Medlem» til «Medlem med leierett». Og fra datoen for registrert innbetaling av lånet til Båtforeningen, så får man ansiennitet «Medlem med leierett».

Bruker(e):

Det er en fellesbetegnelse på alle som er i kontakt med Båtforeningen som søker om båtplass, Medlem og Medlem med leierett, og som dermed benytter Havneweb.

Byttelisten:¨

Listen over medlemmer som skriftlig har varslet båtforeningen ved styret om at de ønsker en annen båtplass enn den de er tildelt. Det kan være større eller mindre båtplass, eller samme størrelse, men med en annen plassering i båthavnen. Byttelisten i inneværende sesong (kalenderår) gjelder frem til og med 20. juni. Listen over medlemmer som eventuelt ikke har fått byttet båtplass til denne datoen

slettes. Medlemmer som ikke fikk byttet båtplass, må da søke om bytte på nytt for neste sesong (dersom det fremdeles er aktuelt).

Båteier:

Den personen som disponerer båtplass i havna, dvs. medlem med leierett eller medlem som leier sesongplass.

Halvplass:

Båtplass som ikke er av en slik kvalitet at den egner seg som ordinær båtplass, på grunn av forhold som bredde, dybde og beliggenhet. For halvplass betales det en leie fastsatt av styret (se KBF Prisliste). KBF disponerer et fåtall halvplasser.

Havneweb:

Båtforeningens datasystem for administrasjon av båthavna og for kommunikasjon med Båtforeningens Brukere. www.havneweb.no

Jolleplass:

Båtplasser for mindre båter til og med 12 fot som Båtforeningen disponerer på innsiden av flytebryggene i «bassengene». Totalt er det 28 jolleplasser som fordeles til medlemmene med leierett etter søknad.

Leietager:

Medlem som leier en båtplass, uten å være tildelt fast leierett (dvs. sesongleie).

Lån fra medlem:

Medlemmer som blir tildelt leierett til fast båtplass i Knarberg Båthavn, må gi et lån til Knarberg Båtforening avhengig av antall breddemeter på båtplassen. Lånet er rentefritt og betales tilbake når leieforholdet til fast båtplass opphører. Se KBFs prisliste.

Medlem:

Person som har meldt seg inn i Knarberg Båtforening og som har betalt årlig medlemskontingent.

Medlem med leierett:

Medlem som er tildelt leierett til båtplass i Knarberg Båthavn. Leieretten er tildelt medlemmet av styret i båtforeningen, og forutsetter at medlemmet har innbetalt Lån for tildelt leierett. Videre må medlemmet betale årlig leieavgift for å opprettholde leieretten til tildelt båtplass.

Sesongplass (sommerplass):

Båtplass som leies ut for en sesong. Dette er båtplasser som ikke brukes av medlemmet i det aktuelle året. Styret skal fremleie disse ubenyttede plassene til andre. Se punktet om Utleie av båtplass.

Søker:

Medlem i Knarberg Båtforening som søker om leierett til båtplass.

Tilgjengelige tjenester og henvendelser til KBF

Knarberg Båtforening benytter datasystemet Havneweb for administrasjon av båthavnen, og Båtforeningen benytter Havneweb for kommunikasjon med alle Brukere. Havneweb benyttes for å standardisere og effektivisere kontakten og henvendelsene til Båtforeningen. Følgende tjenester er tilgjengelig i Havneweb:

For Ikke-medlem
1.       Medlemskap: Innmelding i Knarberg Båtforening
2.       Fast plass: Søknad om leierett til båtplass
3.       Leieplass år: Søknad om leie av sesongplass
4.       Vinterplass år: Søknad om vinterplass i sjø

For å bli behandlet på punktene 2 til 4 over, så må man være medlem. Medlemskap må tegnes i det man legger inn søknaden. Søknader er tilgjengelig på: https://www.havneweb.no/knarberg- bf/?mod=sokplass

For Medlem
1.       Oppdatering av medlemsinformasjon
2.       Fast plass: Søknad om leierett til båtplass
3.       Oppdatering av medlemsinformasjon for leierett til båtplass
4.       Søknad om leie av sesongplass
3.       Søknad om jolleplass
4.       Søknad om vinteropplag sjø

Du får tilgang ved å logge deg inn i Havneweb: https://www.havneweb.no/tool/login/

For Medlem med leierett

1.       Oppdatering av medlemsinformasjon
2.       Søknad om utleie av egen båtplass
5.       Søknad om bytte av båtplass
6.       Melding om overføring av egen båtplass til barn
7.       Melding om oppsigelse av medlemskap
8.       Søknad om jolleplass
9.       Søknad om vinteropplag sjø

Du får tilgang ved å logge deg inn i Havneweb: https://www.havneweb.no/tool/login/

Det er et krav om at Havneweb og disse adressene benyttes ved kontakt med KBF. Henvendelser på andre måter (telefon, brev, epost etc.) for situasjonene over, vil ikke bli behandlet.

For andre henvendelser så kan KBF kontaktes på e-post med adressen: post@knarberg.com Styret anbefaler å bruke e-post ved henvendelse til foreningen.


Båtplassadministrasjon – tildeling, bytte, m.m.

Søknad om båtplass (søkeransiennitet)

Betingelsene for å søke båtplass fremgår av fellesvedtektene § 2. Søknad meldes Knarberg Båtforening via Havneweb på www.knarberg.com Etter at man har registrert seg som søker til båtplass, så sendes faktura. Det er dato for registrert innbetaling som er søknadsdatoen. Alle søkere må være medlem av Knarberg Båtforening (KBF) og betale årlig medlemskontingent.  Alle medlemmer får innlogging og dere egen side, Min side, i Havneweb, som er tilgjengelig via www.knarberg.com

Når tilstrekkelig søkeransiennitet er oppnådd og leierett til fast båtplass blir tilbudt, blir medlemmet

«Medlem med leierett» så snart lån, årlig medlemsavgift og leieavgift er innbetalt (ref. KBF Prisliste). Lånet er et rentefritt lån til KBF.

Medlemmer med lengst ansiennitet på søkerlisten (Søkeransiennitet) kan bli tilbudt tilfeldig båtplass for ett år av gangen der styret har plasser til fremleie, jfr. Fellesvedtektenes § 4. Se punktet om Sommerplass/sesongplass.

Medlemmer som søker om fast båtplass og som midlertidig må flytte ut av kommunen, vil etter begrunnet søknad til styret kunne opprettholde opptjent Søkeransiennitet. Ny midlertid adresse, telefonnummer, e-post osv. må oppgis i søknaden. Det må også oppgis hvor lenge søkeren skal bo utenfor Færder kommune.

Medlemmer plikter å holde Knarberg Båtforening oppdatert dersom det skjer endringer i oppgitt medlemsinformasjon; slik som adresse, epost-adresse, telefonnummer, båtstørrelse m.m. Informasjonen oppdateres direkte på www.knarberg.com og innlogging på Min Side

Medlemsansiennitet

Medlemsansiennitet regnes fra dato for innbetalt medlemskontingent første gang.  Medlemmer  med leierett til fast plass har ansiennitet fra datoen for når lånebeløpet til Knarberg Båtforening ble registrert innbetalt.

I henhold til fellesvedtektene § 3 kan barn over 18 år bosatt i Nøtterøy kommune etter søknad overta sine foreldres båtplass. Barn blir å anse som nytt medlem med leierett  og medlemsansiennitet regnes fra innbetalingsdato for nytt Lån etter gjeldende betalingssatser. Foreldrenes medlemskap opphører derved, og deres innbetalte lån blir refundert etter gjeldende vedtekter.

Medlemsansiennitet for leierett til fast plass og båtplassen kan overføres til ektefelle eller registrert samboer (dokumentert med bostedsbevis).

Bytte av båtplass

Ethvert bytte av båtplass skal skriftlig søkes om til Knarberg Båtforening. Søking gjøres via www.knarberg.com Medlemssider og Havneweb. Det er ikke tillatt for to medlemmer med leierett å bytte båtplass seg imellom. Alle bytter gjennomføres via båtforeningens styre, og gjennomføres i henhold til medlemmenes ansiennitet. Båtforeningens styre besørger ny registrering av båtplass samt fakturering/utbetaling av Lån i henhold til nye båtplasser og av årsleie.

Bytte av båtplass kan være til større plass, mindre plass eller samme plasstørrelse, men med en annen plassering i havna. Søknad om bytte søkes for hvert enkelt år fra 1. september året før, og innen 1. mars i det aktuelle året. Båtplasser tildeles som beskrevet under ’Tildeling av båtplasser’.

Byttelisten for en sesong og kalenderår, er listen over alle medlemmer med leierett som har søkt om bytte av båtplass innen 1. mars i det aktuelle året. Byttelisten gjelder frem til og med 20. juni. Listen over medlemmer som eventuelt ikke har fått byttet båtplass til denne datoen slettes. Medlemmer som ikke fikk byttet båtplass, må da søke om bytte på nytt for neste sesong (dersom det fremdeles er aktuelt). Nye søknader mottas fra 1. september.

For at båthavnen skal kunne utnyttes på beste måte plikter medlemmene uoppfordret å søke endret båtplasstype som er best mulig tilpasset båtens lengde og bredde. Gjennomført bytte av båtplass belastes med gebyr i henhold til KBF prisliste.

Tildeling av båtplasser

Ved ledige båtplasser fordeles disse av båtforeningens styre etter følgende regler:

 1. Internt bytte i havna: Den ledige båtplassen tilbys medlemmer med leierett som har sagt de ønsker å bytte plass (til større eller mindre, eller annen plassering), for det aktuelle året (se punktet ‘Bytte av båtplass’). Ved internt bytte av båtplass eller båtplasstype gjelder

«Ansiennitet Medlem med leierett» til grunn for tildeling.

 • Søkere på søkerlisten: Dersom ingen medlemmer med leierett ønsker plassen, tilbys plassen til medlemmer på søkerlisten til båtplass i Knarberg Båthavn. Dersom en søker tilbys plass i havna og plassen er tilpasset søkers båt, så må vedkommende enten akseptere tilbudt plass eller tas ut av søkerlisten. Det er i slike tilfeller ikke anledning til fortsatt å stå på søkelisten for eventuell senere års tildeling.

Årets ledige plasser tildeles fortløpende fra 1. mars og skal være avsluttet innen 1. april hvert år.

En tildeling av båtplass kan omgjøres dersom båtplassen ikke er passende for båtstørrelsen eller det ikke kan dokumenteres behov for søkt båtplasstype innen 12 måneder etter tildelingen.

Utleie av båtplass

Dersom et medlem med leierett ikke skal benytte båtplassen for en sesong, kan den leies ut som

«sesongplass». Styret skal ha beskjed via Havneweb, på www.knarberg.com, Medlemssider og Havneweb.

Søknaden om utleie må mottas innen 1. mars dersom et medlem vil leie ut båtplassen for sesongen. Merk at det kun er styret i KBF som kan leie ut et medlems plass. Plassen kan i utgangspunktet kun leies ut for hele sesongen, med mindre noe annet avtales med styret i KBF. Medlemmet skal maksimalt ha igjen det leiebeløpet medlemmet har innbetalt eller skulle ha innbetalt. Alle betalinger  i forbindelse med utleie og leie av båtplasser skal gå via KBF.

Et medlem med leierett kan kun leie ut båtplassen i en sesong. Det henvises til fellesvedtektene § 3 Medlemmer med leierett: «Medlemmer med leierett som har folkeregistrert adresse utenfor kommunen eller som i mer enn ett – 1 år ikke har benyttet båtplassen, mister leieretten til båtplassen.» Styret kan etter skriftlig søknad dispensere fra denne bestemmelsen når særskilte grunner foreligger.

Dersom et medlem med leierett leier ut båtplassen utenom styret, så vil forholdet bli håndtert etter

§ 4 i Utfyllende vedtekter for Knarberg Båtforening og ekskludert.

Jolleplass

Båtforeningen disponerer totalt 28 jolleplasser. Disse plassene er innerst i hvert av de to

«bassengene» i havna. Disse deles ut på nytt hvert  år  til  medlemmer  med  leierett  i  båtforeningen. Utdelingen for sesongen skjer etter søknad via Havneweb, på www.knarberg.com Medlemssider og Havneweb.

Jolleplass søkes for hvert enkelt år fra 1. september året før, og innen 1. mars i det aktuelle året. Jolleplasser tildeles etter følgende prioritet: 1) Ansiennitet Medlem med leierett og 2) Ansiennitet Medlemsdato.

Medlemmer som ikke fikk jolleplass, må søke om jolleplass på nytt for neste sesong (dersom det fremdeles er aktuelt). Nye søknader mottas fra 1. september.

Gjeldende pris for jolleplass for en sesong er i henhold til KBF Prisliste.

Alle joller skal være merket med medlemmets Pir- og Plassnummer for identifikasjon.

Overføring av egen båtplass til barn

Et Medlem med leierett kan overføre egen leierett til fast båtplass til barn. Slik overføring gjøres ved melding til styret via Havneweb, på www.knarberg.com, Medlemssider og Havneweb.

Det er en forutsetning for overføring at barnet tilfredsstiller kravene til å være medlem med leierett som bostedskommune (registrert adresse i Folkeregisteret) og alder (ref. fellesvedtektene § 2).

Et medlem med leierett kan overføre leieretten til båtplass direkte til barnebarn, dersom både medlemmets barn og barnebarn tilfredsstiller fellesvedtektene § 2.

Oppsigelse av båtplass

Et medlem med leierett kan si opp leieretten til fast båtplass i Knarberg Båtforening. Slik oppsigelse skal varsles ved bruk av Havneweb, på www.knarberg.com Medlemssider og Havneweb.

Dersom medlemmet sier opp senere enn 1. mars i det aktuelle året så må man betale full årsleie.


Plikter og rettigheter for medlem med leierett og båteier

Generelt

Medlemmer i Knarberg Båtforening er ansvarlig for å bidra til at bryggeanlegget og bygninger holdes  i orden, og at området er et sikkert, ryddig og hyggelig sted å være. Anmodninger og bestemmelser fra pirsjef, havnesjef, vaktsjef, oppsynsmann og styret skal respekteres og følges.

Det daglige oppfølgingsansvar

Det daglige oppfølgingsansvar er tillagt havnesjefen. Havnesjefen er ansatt av styret og svarer ovenfor styret. Det er utarbeidet egen stillingsinstruks for havnesjefen. Båteier skal rette seg etter havnesjefens instrukser. Klager på havnesjefen må rettes til styret i KBF.

Medlemmets ansvar

Medlemmer er ansvarlig for å holde medlemsregisteret oppdatert med korrekt informasjon. Det gjelder informasjon om adresse, telefonnummer og epost, samt båttype, størrelse og motor – og registreringsnummer på båten dersom de er medlemmer med fast leierett, og dersom slik informasjon finnes. KBF skal ved endringer oppdateres med ny informasjon så snart som mulig. Oppdatert informasjon om medlemmer er viktig for å lette styrets arbeid med drift og administrasjon av havna. Oppdateringen skjer ved å benytte ved bruk av Havneweb, på www.knarberg.com Medlemssider og Havneweb.

Båteiers ansvar

Båteier har ansvaret for enhver skade som båt, dens fortøyning, mannskap eller gjester volder på bryggeanlegget, andres båter eller andre deler av havneanlegget.

Båteier skal føre tilsyn med båten og sørge for at båten er i sjødyktig stand, hvis ikke kan den bortvises fra anlegget.

Båteier er ansvarlig for at eget fartøy er fortøyd og fendret tilstrekkelig slik at det ikke skader anlegget, andre båter eller 3.manns eiendom. Det skal benyttes lydløs strekkavlastet fortøyning. Bruk av strekkavlastning med metallfjærer eller lignende som skaper gnisselyder tillates ikke. Alle fortøyninger skal tas inn når båten er tatt opp for sesongen.

Båteier plikter å betale de omkostninger KBF måtte få ved utbedring av brukers fortøyning eller når dette viser seg nødvendig for å hindre skader på andre båter eller bryggeanlegg.

Båteier skal påse at båten ikke forårsaker unødig støy i havnen for eksempel av tauverk som slår mot masten i vind.

Båteier kan deponere søppel fra båten i de av KBF utsatte containere for restavfall, papir, m.m. Se punktet om Avfallsdeponering.

Båteier plikter å medvirke til å holde god orden i havnen, herunder ikke:

 • Drive stell og puss av båt slik at det er til sjenanse for de øvrige brukere av havnen.
 • Tilgrise bryggene eller havneområdet for øvrig med søppel og oljesøl eller lignende
 • Lagre utstyr etc. på bryggene eller parkeringsområdet som er til sjenanse for andre.
 • Oljerester og maling må tas med hjem, til miljøcontainer i Knarberg Båthavn eller til nærmeste miljøcontainer.

Båteiers rettigheter

Båteier har rett til å benytte anlegget og alle dets fasiliteter såfremt disse er tilgjengelige og ikke benyttes av andre båteiere.

Dugnad

Styret er ansvarlig for å etablere og ivareta dugnadsliste samt innkalle medlemmer med leierett til å delta i dugnad. Medlemmer er pliktig til å møte til dugnad. Ved behov så legges opp til en dugnad første uke i juni, og en i september. Øvrige dugnadsoppdrag gjennomføres etter behov.

Det vil maksimalt være én dugnad pr. medlem pr. år. Det er anledning til å kjøpe seg fri fra dugnad eller sende en annen person enn medlemmet. Manglende oppmøte hvor dette ikke er varslet med frikjøp eller vikar, medfører at medlemmet må betale ett gebyr i henhold til KBF prisliste. Datoene for dugnad annonseres på KBFs Internettside, og gjennom innkalling til det enkelte medlemmet via Havneweb.

Vakthold

Styret er ansvarlig for å etablere og ivareta vaktlister samt innkalle medlem med leierett til å delta i vakthold. Medlem med leierett er pliktig til å møte til vakt. Det er anledning til å kjøpe seg fri fra vakt eller til å sende en annen person enn medlemmet med leierett. Manglende oppmøte eller manglende beskjed om frikjøp medfører at medlemmet må betale ett gebyr. Personen som går vakt skal være fylt 18 år. Det vil maksimalt være en vakt pr. år. Prisen for frikjøp og for manglende oppmøte/frikjøp følger av KBF Prisliste. Havneweb benyttes for oppsett av vaktliste for hvert år. Informasjon om årets båtvakter sendes automatisk ut til alle medlemmer med fast båtplass, og kommer også med på alle fakturaer som sendes ut. Brukerne får automatisk påminnelse om båtvakt på SMS og epost dagen før. Det enkelte medlem kan også sjekke egen vakt ved bruk av Havneweb, på www.knarberg.com Medlemssider og Havneweb.

Vakttiden er:
 • Søndag til og med torsdag fra 20:00 til 02:00
 • Fredag og lørdag fra kl. 21:00 til kl. 04:00.

Vaktperioden er normalt fra første mandag etter 17. mai og til og med 15. september hvert år.

Vakter skal ikke gå i konfrontasjon dersom en situasjon oppstår, men trekke seg tilbake og ved behov varsle Politiet på alarmnummeret 112.

Vakter skal:
 • ikke gå alene i anlegget, men være to for å ivareta hverandres sikkerhet.
 • gå runder i anlegget og kontrollere at ingen uvedkommende befinner seg i anlegget.
 • se etter at ingen båter er i behov for hjelp for eksempel med fortøyninger som må etterses, båter som må lenses og lignende.
 • føre vaktrapport i vaktprotokoll etter avsluttet vakt. I vaktprotokollen skal oppmøte, avvik eller spesielle forhold noteres. Vaktprotokollen skal signeres med navn og plassnummer på vaktene. Navnene skal skrives slik at det er mulig å lese hvem som har underskrevet.
 • henvise gjesteplasser og kreve inn havneavgift mot kvittering. Kontant betaling som vaktene tar inn skal legges på havnesjefens kontor (postkasse i døren).
 • rydde i fellesanlegg som vaktrom og toaletter.
 • bidra til å holde uteområdet ryddig og rent for søppel, f.eks. rundt søppelcontainere.
 • forøvrig følge Vaktinstruksen.

Fritatt for vakt er: styrets medlemmer, æresmedlemmer, intern revisor, havnesjef, pirsjefer og et begrenset antall andre som etter avtale med styret utfører mer omfattende arbeid for  båtforeningen. Ved fremleie av båtplass gjennom styret er det leietaker som gjennomfører oppsatt vakt.

Bruk av medlemmets båtplass

Et medlem med leierett kan la andre, uavhengig av bosted, medlemskap og søkeransiennitet benytte sin båt forutsatt at båten er registrert på medlemmet, og at medlemmet oppfyller § 2 og § 3 i fellesvedtektene for småbåtforeningene på Nøtterøy. Det er medlemmets plikt å påse at vakt, dugnad osv. oppfylles.

Forslag

Medlemmene oppfordres til å komme med skriftlige forslag til styret til forbedringer av vedtekter, reglement, vedlikehold og drift av foreningen. Alle forslag som kommer inn skal behandles og forslagsstiller skal få svar på sin henvendelse.


Båter, brygger og landareal

Båt og båtstørrelser

Knarberg Båtforening har følgende båtplasstyper som utgangspunkt for innskudd og årsavgifter: breddemeter 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5 m og 5,0m.

Båtplasstypene danner også begrensninger til båtenes bredde og lengde. Det tillates ikke justering av båtplassenes bredde. Båt kan ikke være bredere enn at den ligger med god bevegelsesfrihet til utrigger/fortøyningsbom, med eller uten fendring.

I Knarberg Båthavn er det iht. vedtak på årsmøtet 2008 bestemt en maksimal lengde på båter i båthavnen er 37 fot. Med lengde forstås båtens totallengde, loa. (lenght overall). Med fot forstås engelsk fot som er 30,48 cm. (Det er unntak for de medlemmer av KBF som allerede hadde lengre båter enn 37 fot i havna før datoen for vedtaket. Dersom de medlemmene unntaket omfatter senere anskaffer ny båt, så gjelder maksimalbegrensningen på 37 fot også for dem).

De ulike båtplasstypene har ulike lengder på utriggerne. For at disse ikke skal bli skadet i dårlig vær og for å sikre manøvrering mellom pirene, kan båtlengden ikke være mer enn ca. 1,5 meter lengre enn utrigger/fortøyningsbom på bestemte plasser. Se også reglement for fortøyning.

For å identifisere at de båter som ligger i anlegget tilhører KBFs medlemmer med leierett, så skal båteier montere KBFs oblat lett synlig på båten sett fra piren hvor båten ligger. Oblat sendes ut sammen med årets faktura på leiebeløp og medlemskontingent. Båter uten oblater vil kunne bli avvist i havnen. Pirsjefen er ansvarlig for at alle båter på sin pir har oblat.

Fortøyning

Medlemmer plikter jevnlig å føre tilsyn med egen båt samt fortøyninger slik at ikke skader oppstår på foreningens eiendom, eller andre båter. Se også under ‘Sikkerhet generelt’.

 • Båt skal fortøyes med minst fire fortøyningsstrekk med gummi strekkavlastere, tilstrekkelig dimensjonert.
 • Stålfjærer skal erstattes med gummistrekkavlastere. Dette for å hindre støy.
 • Fortøyningene skal være så stramme at båten ligger fritt mellom utrigger/fortøyningsbom, med eller uten fendring. Bevegelser skal opptas av gummistrekkavlasterne.
 • Baugspyd må ikke stikke inn over bryggen til hinder for gående.
 • Daviter med eller uten jolle, utstikkende badeplattformer, store fendere osv. må ikke være til hinder for andre båteieres navigering.
 • Fortøyningstau, løse fendere og lignende skal fjernes før vinterhalvåret av hensynet til is/snøbrøyting.

Avvik påtalt av pirsjef og/eller havnesjef må snarest rettes. Hvis påtalte avvik ikke rettes innen rimelig tidsfrist kan nødvendig oppgradering skje enten på båteiers kostnad eller at båten bortvises.

Vedlikehold egen brygge

Det påhviler det enkelte medlem med leierett å vedlikeholde sin egen båtplass. Blant annet ved å holde flytelementene fri for skjell og annen groing. Dette må gjøres for å opprettholde flyteevnen samt hindre mattilgang for måker. Redskap for fjerning av skjell og groing kan lånes hos havnesjefen.

Joller

Det er ikke tillatt å legge joller eller kajakker på pirene eller i strandkanten. Joller må ikke være fortøyd slik at de er til hinder for båttrafikk.

Jolle som er fortøyd bak båt eller i daviter må sammen med båtens lengde ikke overskride maksimalt mål for gjeldende båtplasstype. Se under «Båt og båtstørrelser».

Parkeringsplasser

Landarealet disponeres av Knarberg Båtforening etter særavtale med Nøtterøy kommune.

Allmennheten har tilgang til kommunebrygge og utsettingsrampe samt mulighet til parkering etter retningslinjer fastsatt av Knarberg båtforening.

Parkeringsområdet er inndelt i to soner:

 • Fri parkering for alle sør i anlegget med egen innkjørsel fra Knarbergveien. Arealet er fra pumpestasjonen og sørover.
 • Reservert parkering for medlemmer med båtplass, avgrenset i nord av den av den kommunale veien som går inn fra Knarbergveien til den kommunale bryggen og til pumpestasjonen i sør.

Parkering på området skal skje i henhold til oppsatte parkeringsanvisninger. Tilhengere  skal  parkeres nord i anlegget sør for søppelcontainer og mot pir 2. Det er ikke tillatt med langtidsparkering av tilhengere eller båt på tilhenger i parkeringsanlegget (maksimal tid er 3 døgn).

Vinteropplag land – opptak og utsett

Båtforeningen disponerer et areal nord i anlegget for båtopplag. Vinteropplag på land søkes for  hvert enkelt år fra 1. mars og innen 1. september i det aktuelle året. Vinteropplag på land tildeles etter følgende prioritet: 1) Ansiennitet Medlem med leierett og 2) Ansiennitet Medlemsdato.

Medlemmer som ikke fikk opplagsplass, må søke om opplagsplass på nytt for neste sesong (dersom det fremdeles er aktuelt). Nye søknader mottas fra 1. mars.

Båt skal settes på den av havnesjefen anviste plass. Opptak og utsett organiseres av KBF med to dager på våren og to dager på høsten.

Vinteropplag er normalt tilgjengelig i perioden fra 15. september til 15. mai påfølgende år. Styret kan bestemme andre tider for vinteropplag, for eksempel i forbindelse med arbeider i havna. Resten av året skal lagringsområdene være fri for båter.

Alt opplagsmateriell skal fjernes av båteier så snart båten er fjernet fra opplaget. Ved bruk av presenning skal båteier påse at det benyttes presenninger som ikke skaper unødig støy for  nabolaget. For seilbåter må riggen være tatt ned.

Hvis båt ikke er sjøsatt eller fjernet fra opplagsplassen innen 15.mai uten at dette er skriftlig innvilget av styret, eller hvis eier ikke kan oppspores, kan båten flyttes og om nødvendig selges av foreningen for å dekke påløpte utgifter. Eventuelt kan båten tilintetgjøres hvis den ikke er salgbar.

Havnesjef kan endre plassering av båter på båteiers kostnad dersom dette er nødvendig, som følge av feilplassering, helse,- miljø,- og sikkerhetsmessige årsaker, el.

Vinteropplag på land har en pris som faktureres den enkelte i henhold til gjeldende KBF Prisliste.

Vårpuss og sjøsetting

Vis hensyn under vårpussen slik at naboens båt ikke skades eller tilgrises. Planlegg vårpuss og sjøsetting i god tid. Vis fleksibilitet slik at ingen blir «sperret inne». Benytt gjerne felles opptak og utsett organisert av KBF. Alle malingrester o.l. må tas med hjem eller leveres til miljøcontainer.

Leie av høytrykksspyler

Knarberg båtforening disponerer høytrykksspyler til utleie for medlemmene. Leien er i henhold til KBF Prisliste. Henvendelse for leie gjøres til havnesjefen. Utstyret må behandles med forsiktighet og settes tilbake etter bruk. Eventuelle feil rapporteres til havnesjefen.

Vinteropplag Sjø

For medlemmer med fast båtplass, så skal ønske om å la båten ligge ute i tiden fra 1. november – 1. april meldes til havnesjefen eller styret innen 1. september for anvisning av tryggest mulig båtplass.

For Medlemmer uten fast leierett til båtplass, så kan man søke om Vinteropplag Sjø for hvert enkelt år fra 1. mars og innen 1. september i det aktuelle året. Vinteropplag Sjø tildeles etter følgende prioritet: 1) Ansiennitet Medlem med leierett og 2) Ansiennitet Medlemsdato.

Medlemmer som ikke fikk Vinteropplag Sjø, må søke om opplagsplass på nytt for neste sesong (dersom det fremdeles er aktuelt). Nye søknader mottas fra 1. mars.

Havnesjef kan endre plassering av båter på båteiers kostnad dersom dette er nødvendig, som følge av feilplassering, helse,- miljø,- og sikkerhetsmessige årsaker, el.

Vinteropplag Sjø har en pris som faktureres den enkelte i henhold til gjeldende KBF Prisliste.

Bruk av vann

Som privat båtforening må vi nå betale for vannforbruket. Medlemmene anmodes derfor om å redusere vannforbruket mest mulig. Ved båtvask og lignende skal sprøytepistol benyttes.


Helse. Miljø, Sikkerhet (HMS)

Generelt

Båtforeningens styre har ansvaret for at virksomheten gjennom internkontrollen drives i samsvar med gjeldende krav.

Internkontrollen systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter. Krav om internkontroll finnes på en rekke områder, blant annet El- sikkerhet, Miljø og helse, Brann- og eksplosjonsvern og Forurensning.

På det statlige nettstedet www.regelhjelp.no finnes informasjon om internkontroll for krav fastsatt i HMS-lovgivningen . Se under bransje interesseorganisasjoner.

Det overordnede HMS-arbeidet vil i første rekke være styrets og havnesjefens ansvar.

Medlemmets og båteieres ansvar er å opptre på en slik måte i båthavnen at krav etter HMS- lovgivningen ikke brytes. Forhold som kan medføres skade eller brudd på nevnte lovgivning skal straks rapporteres til havnesjef eller styret.

Strøm – og el-sikkerhet

Medlemmene med leierett kan vederlagsfritt bruke strøm til kortere bruk for lading og nødvendig vedlikeholdsarbeid. På grunn av brannfaren er det forbudt å ha elektriske ledninger liggende frem til båten når du selv ikke er til stede. Dette gjelder i sommerhalvåret og for båter i vinteropplag. Alle som registrerer avvik plikter å kople fra ledninger som over tid ligger uten tilstedeværelse av båteier.

Unntatt er båter med landstrømsanlegg med skilletrafo. Disse kan etter avtale med havnesjef være tilkoplet strømnettet uten tilstedeværelse. Det tillates forbruk inntil 200 w mot avgift (ref. KBF Prisliste). Tillatelse gjelder kun for båter som ligger på vannet (sommer/vinter). Krav om skilletrafo montert av kvalifisert elektriker er for å hindre tæring (galvanisk/elektrolytisk) på nabobåter og kaianlegg.

Det er forbudt å benytte elektriske installasjoner som medfører unormal fare for helse- miljø og sikkerhet.  Midlertidig benyttede ledninger skal legges ut på en måte som ikke er til skade eller  hinder for personer som ferdes på båtforeningens område. Skjøtekabel på brygge for lading/reparasjonsarbeid kan ha maks 25 meter lengde. Dette skal være gummikabel med minste kabeltverrsnitt 1,5 mm2 cu. Alt elektrisk utstyr skal være jordet.

Styret skal ha rutiner som sikrer at kvalifisert elektriker årlig kontrollerer båtforeningens elektriske installasjoner for jordfeil osv.

Brann

Etter brannlovgivningen har enhver plikt til å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.

Ved brann i båt som ligger i bryggeanlegget plikter alle tilstedeværende straks å underrette og hjelpe de som er utsatt for fare og varsle nødalarmsentralen (110). Det samme gjelder ved overhengende fare for en slik hendelse.

Generelle huskeregler for alle båteiere:
 • monter røykvarsler i båter som benyttes til overnatting
 • søl ikke bensin eller olje
 • gassanlegg, koke- og varmeapparater må installeres, kontrolleres og repareres av fagfolk
 • installer eventuelt gassvarsler
 • sjekk at elektriske apparater er i god stand og brukes på foreskrevet måte
 • elektriske apparater for innendørs bruk må ikke brukes utendørs
 • sjekk det elektriske anlegget
 • pass særlig på at ledninger ikke er skadet
 • kabel for tilkobling til båthavnens strømforsyning skal være beregnet på utendørs bruk (gummikabel) og være uten skader
 • ildsfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring
 • ha alltid brannslokkingsapparat lett tilgjengelig i båten
 • vær oppmerksom på lekkasjer
 • stopp motoren og slokk sigaretter og åpen flamme før påfylling av bensin, diesel eller olje
 • steng alle utløp for bensin, diesel, gass eller olje når turen er avsluttet
 • ikke lag mat i båten på grill med grillkull
 • vurder brannsikkerheten i gjestehavner og hjemmehavn

Kran og slipputstyr. Rampe for utsetting av båter.

KBFs kran I Knarberg står til disposisjon for medlemmer og andre som har betalt kranavgift. Ved all bruk av KBFs kran med slipputstyr skal instruksen for bruk følges. Se Instruks for bruk av KBFs kran med slipputstyr. Utkjøringsrampen for båtutsett med henger og tilgjengelig for alle, og bruken betales i henhold til KBF Prisliste.

Avfall og avfallsdeponering

KBF har etablert avfallsdeponering i anlegget for båteiere og hytteeiere som har avtale med KBF. Her kan det innleveres restavfall og papir i containere. Det er også miljøcontainer i havna for deponering av olje, malingrester etc.. Alternativt må slikt avfall tas med til godkjent mottak.

Tømming av båttoalett i havneområdet er strengt forbudt. Under lensing av vann plikter båteier å forsikre seg om at spillolje ikke blir lenset ut sammen med bunnvannet.

Bading

Bading tillates ikke innenfor det område som er regulert som båthavn. Det kan dog aksepteres at man inspiserer og foretar utbedring på egen båt når dette er nødvendig. Det skal da i tillegg være en voksen person på land, og som ivaretar sikkerheten for den person som befinner seg i vannet.

Ferdsel med båt

All ferdsel med båt innenfor KBFs regulerte havneområde må foretas med den største aktsomhet og med en så liten hastighet som mulig (maks 3 knop). Sjøveisreglene gjelder i havneområdet.

Hastigheten i KBFs nærområde er 5 knop og det forventes at båteier respekterer denne hastighetsgrensen.

Sikkerhet generelt

Medlemmer som observerer ødelagte gangfelt på bryggene, ødelagte utriggere eller forhold som kan medføre fare må iverksette midlertidige strakstiltak for å hindre personskade, samt rapportere til pirsjef, havnesjef eller styret.

Det er ikke tillatt å sykle på bryggene.

Det er båteiers ansvar at båt i vinteropplag er sikkert plassert og tildekket. Båt i opplagsmateriell med åpenbare svakheter kan bli bortvist på båteiers kostnad.

Det er båteiers ansvar at båt har sikker fortøyning i båtplassen. Se under Fortøyning.

Båteier plikter sommer som vinter å inspisere egen båt, spesielt ved sterk vind, snøfall eller lignende og foreta nødvendige tiltak. Båteiere som registrerer uregelmessigheter med andre medlemmers båter plikter å varsle rette vedkommende (båteier), pirsjef, havnesjef eller styret.


Sesongplass og gjesteplasser

Sesongplass (sommerplass)

KBP disponerer hvert år et antall båtplasser for utleie, såkalte Sesongplasser. Antallet plasser til  utleie varierer fra sesong til sesong.

Sesongplass søkes for hvert enkelt år fra 1. september året før, og innen 1. mars i det aktuelle året. Sesongplasser tildeles etter ansiennitet: Ansiennitet Medlemsdato. Kun innbyggere i Færder kommune kan søke.

Søknad gjøres via Havneweb, på www.knarberg.com, Medlemssider og Havneweb.

Medlemmer som ikke fikk sesongplass, må søke om sesongplass på nytt for neste sesong (dersom  det fremdeles er aktuelt). Nye søknader mottas fra 1. september.

Gjeldende pris for sesongplass er i henhold til KBF Prisliste.

Ved utdeling av plassene kan det hende at et medlem med lavere ansiennitet får plass. Dette kan  skje fordi plassene er av forskjellig bredde, og at medlem(mer) med lavere ansiennitet krever båtplass med mindre breddemeter (som det som oftest er flere av). Sesongplassen faktureres når sesongplassen er akseptert.

Gjesteplasser

Det er etablert gjesteplasser ytterst på pir 1. Disse skal benyttes av gjester i havna og ikke av båteiere i havna uten etter avtale med havnesjefen. Gjesteplassene er merket.  Den ytterste plassen på Pir 1 er leid av Vestfold interkommunale Brannvesen til deres brannbåt. Plassen er merket og kan ikke benyttes som gjesteplass. Det samme gjelder båten for Fuglehus Venner og båten til Færder kommune, som også har faste plasser på Pir 1.

For bruk av gjesteplasser betales en pris pr. påbegynt døgn regnet fra kl. 19:00. Betaling finner sted til vaktene mot kvittering, i egen bøsse som er montert hvor pir 1 starter på land eller med Vipps. Det er havnesjefen som er ansvarlig for å hente pengene i bøssen. Se KBFs prisliste.

Siste revisjon: Knarberg, 23. september 2019
Vedtatt i styret i Knarberg Båtforening 8. august 2011, 27. mai 2013, 12. mai 2014, 2. mars 2015 og
23. september 2019.


OPPSUMMERING VIKTIGE DATOER FOR MEDLEMMER

OPPDATERING AV MEDLEMSINFORMASJON

FRIST: hele året

OPPDATERING AV SØKERINFORMASJON FOR LEIERETT TIL BÅTPLASS

FRIST: hele året. Havneweb benyttes av medlemmer som har søkt om leierett til fast plass, og for oppdatering deres søkerinformasjon som båttype og båtstørrelse.

LEIE AV SESONGPLASS

FRIST: Fra 1. september i året før til 1. mars i det aktuelle året. 1. mars er siste frist for å søke sesongplass.

TILDELING: Tildeling etter ansiennitet som Medlem: Ansiennitet Medlem. Søkere som ikke er Medlem kan også søke. De betaler medlemskontingent, blir Medlem, og det er datoen for innbetaling av medlemskontingent som er ansiennitetsdatoen som bestemmer tildelingen.

JOLLEPLASS

FRIST: Fra 1. september i året før til 1. mars i det aktuelle året. 1. mars er siste frist for å søke jolleplass.

TILDELING: Tildeling etter ansiennitet i følgende prioritet: 1) Ansiennitet Medlem med leierett, 2) Ansiennitet Medlem. Søkere som ikke er Medlem kan også søke.  De betaler medlemskontingent,  blir Medlem, og det er datoen for innbetaling av medlemskontingent som er ansiennitetsdatoen som bestemmer tildelingen.

LEIE AV VINTEROPPLAG SJØ

FRIST: Fra 1. mars til 1. september i det aktuelle året. 1. september er siste frist for å søke leie av vinteropplag Sjø.

TILDELING: Tildeling etter ansiennitet som Medlem: Ansiennitet Medlem. Søkere som ikke er Medlem kan også søke. De betaler medlemskontingent, blir Medlem, og det er datoen for innbetaling av medlemskontingent som er ansiennitetsdatoen som bestemmer tildelingen.

HAVNEWEB: https://www.havneweb.no/tool/login/

OPPSUMMERING  VIKTIGE  DATOER              MEDLEMMER MED LEIERETT FAST PLASS

OPPDATERING AV MEDLEMSINFORMASJON

FRIST: hele året

UTLEIE AV EGEN BÅTPLASS

FRIST: Fra 1. september i året før til 1. mars i det aktuelle året. 1. mars er siste frist for å søke om utleie av egen båtplass.

BYTTE AV BÅTPLASS

FRIST: Fra 1. september i året før til 1. mars i det aktuelle året. 1. mars er siste frist for å søke om bytte av båtplass.

TILDELING: Fortløpende fra 1. mars etter ansiennitet.

OVERFØRING AV EGEN BÅTPLASS TIL BARN

FRIST: hele året

OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAP MED LEIERETT TIL BÅTPLASS

FRIST: hele året, MEN før 1. mars for å unngå å betale leieavgift og kontingent for året.

JOLLEPLASS

FRIST: Fra 1. september i året før til 1. mars i det aktuelle året. 1. mars er siste frist for å søke jolleplass.

TILDELING: Tildeling etter ansiennitet i følgende prioritet: 1) Ansiennitet Medlem med leierett, 2) Ansiennitet Medlem. Søkere som ikke er Medlem kan også søke.  De betaler medlemskontingent,  blir Medlem, og det er datoen for innbetaling av medlemskontingent som er ansiennitetsdatoen som bestemmer tildelingen.

VINTEROPPLAG PÅ LAND

FRIST: Fra 1. mars til 1. september i det aktuelle året. 1. september er siste frist for å søke leie av vinteropplag på land.

TILDELING: Tildeling etter ansiennitet som Medlem med Leierett: Ansiennitet Medlem med leierett.

LEIE AV VINTEROPPLAG SJØ

FRIST: Fra 1. mars til 1. september i det aktuelle året. 1. september er siste frist for å søke leie av vinteropplag Sjø.

TILDELING: Tildeling etter ansiennitet som Medlem: Ansiennitet Medlem. Søkere som ikke er Medlem kan også søke. De betaler medlemskontingent, blir Medlem, og det er datoen for innbetaling av medlemskontingent som er ansiennitetsdatoen som bestemmer tildelingen.

Du får tilgang ved å logge deg inn i Havneweb: https://www.havneweb.no/tool/login/


OPPSUMMERING VIKTIGE DATOER IKKE-MEDLEMMER

SKJEMA FOR INNMELDING I KNARBERG BÅTFORENING

FRIST: hele året.

BEHANDLING: Fortløpende

For å bli behandlet med Søknad om fast båtplass, Leie av sesongplass og Leie av vinteropplag sjø, så må man være medlem. Medlemskap tegnes i det man legger inn skjema for medlemskap.

Søknader er tilgjengelig på:

https://www.havneweb.no/knarberg-bf/?mod=sokplass

SØKNAD OM FAST BÅTPLASS

FRIST: hele året.

TILDELING: ansiennitet oppnås etter dato for innbetaling av behandlingsgebyret. Tildeling skjer etter ansiennitet og ledige plasser hvert år. Tildelingen starter 1. mars i det aktuelle året og avsluttes normalt innen medio april.

LEIE AV SESONGPLASS

FRIST: Fra 1. september i året før til 1. mars i det aktuelle året. 1. mars er siste frist for å søke sesongplass.

TILDELING: Tildeling etter ansiennitet som Medlem: Ansiennitet Medlem. Søkere som ikke er Medlem kan også søke. De betaler medlemskontingent, blir Medlem, og det er datoen for innbetaling av medlemskontingent som er ansiennitetsdatoen som bestemmer tildelingen.

LEIE AV VINTEROPPLAG SJØ

FRIST: Fra 1. mars til 1. september i det aktuelle året. 1. september er siste frist for å søke leie av vinteropplag Sjø.

TILDELING: Tildeling etter ansiennitet som Medlem: Ansiennitet Medlem. Søkere som ikke er Medlem kan også søke. De betaler medlemskontingent, blir Medlem, og det er datoen for innbetaling av medlemskontingent som er ansiennitetsdatoen som bestemmer tildelingen.

Søknader er tilgjengelig på:

https://www.havneweb.no/knarberg-bf/?mod=sokplass