Reglement

Innledning

I henhold til utfyllende vedtekter for Knarberg Båtforening (KBF) § 17, Styrets plikter og fullmakter, har styret den administrative myndighet i foreningen. I dette ligger blant annet at styret skal utarbeide og holde oppdatert et utfyllende reglement for driften av båthavnen og foreningen.
Reglementet utfyller vedtektene og gjelder for båthavnen med leieområde (“området”) angitt i leieavtalen mellom Færder ( fhv. Nøtterøy) kommune og Knarberg båtforening.
Reglementet omfatter all virksomhet og ferdsel innenfor området og utdyper styrets og medlemmenes rettigheter og plikter.
Overtredelse av vedtekter og reglementet må straks meldes til styret, som snarest mulig skal foreta nødvendige tiltak, herunder om nødvendig å ekskludere et medlem.

Definisjoner

Medlem: Person som har meldt seg inn i Knarberg Båtforening og som har betalt årlig medlemskontingent.
Medlem med leierett: Medlem som er tildelt leierett til bestemt båtplass i Knarberg Båthavn. Leieretten er tildelt medlemmet av styret i båtforeningen, og forutsetter at medlemmet har innbetalt Lån for tildelt leierett. Videre må medlemmet betale årlig leieavgift for å opprettholde leieretten til tildelt båtplass.
Søker: Medlem i Knarberg Båtforening som søker om leierett til båtplass.
Leietager: Medlem som leier en båtplass, uten å være tildelt fast leierett.
Båteier: Den personen som disponerer båtplass i havna, dvs. medlem med leierett, medlem som leier sesongplass eller person som låner båten til medlem med leierett.
Lån: Medlemmer som blir tildelt leierett til fast båtplass i Knarberg Båthavn, må gi et lån til Knarberg Båtforening avhengig av antall breddemeter på båtplassen. Lånet er rentefritt og betales tilbake når leieforholdet til fast båtplass opphører. Se KBFs prisliste.
Halvplass er båtplass som ikke er av en slik kvalitet at den egner seg som ordinær båtplass, dette på grunn av forhold som bredde, dybde og beliggenhet. For halvplass betales det en leie fastsatt av styret (se KBF Prisliste). KBF disponerer et fåtall halvplasser.
Sesongplass (sommerplass) er båtplass som leies ut for en sesong. Dette er båtplasser som ikke brukes av medlemmet i det aktuelle året. Styret skal fremleie disse ubenyttede plassene til andre. Se punktet om Utleie av båtplass.
Jolleplass er båtplasser for mindre båter til og med 12 fot som Båtforeningen disponerer på innsiden av flytebryggene i «bassengene». Totalt er det 28 jolleplasser som fordeles til medlemmene med leierett etter søknad.
Byttelisten er en liste over medlemmer som skriftlig har varslet båtforeningen ved styret om at de ønsker en annen båtplass enn den de er tildelt. Det kan være større eller mindre båtplass, eller samme størrelse, men med en annen plassering i båthavnen. Fra og med 10. mai 2011 gjelder byttelisten for ett år om gangen (inneværende kalenderår). Byttelisten i inneværende sesong (kalenderår) gjelder frem til og med 20. juni. Listen over medlemmer som eventuelt ikke har fått byttet båtplass til denne datoen slettes. Medlemmer som ikke fikk byttet båtplass, må da søke om bytte på nytt for neste sesong (dersom det fremdeles er aktuelt).

Tilgjengelige skjemaer og henvendelser til KBF

For å standardisere og effektivisere kontakten og henvendelsene til KBF, så er det utarbeidet et sett av standardskjemaer tilpasset de vanligste årsakene til henvendelse til foreningen:
For ikke-medlemmer
1. Skjema for innmelding i Knarberg Båtforening
2. Søknad om båtplass
3. Søknad om leie av sesongplass

For medlemmer
1. Skjema for oppdatering av medlemsinformasjon
2. Skjema for oppdatering av søkerinformasjon
3. Søknad om leie av jolleplass
4. Søknad om utleie av egen båtplass
5. Melding om overføring av egen båtplass til barn
6. Søknad om bytte av båtplass
7. Melding om oppsigelse av medlemskap
8. Søknad om vinteropplag

Skjemaene er tilgjengelig på KBFs internettside
Det er et krav om at disse skjemaene benyttes ved kontakt med KBF. Henvendelser på andre måter (telefon, brev, epost etc.) for situasjonene over, vil ikke bli behandlet.
Det aktuelle skjemaet leveres enten i KBFs postkasse i havna eller på e-post til adressen:
post@knarberg.com. Styret anbefaler å bruke e-post ved henvendelse til foreningen.

Båtplassadministrasjon – tildeling, bytte, m.m.

Søknad om båtplass (søkeransiennitet)

Betingelsene for å søke båtplass fremgår av fellesvedtektene § 2. Søknad sendes styret i Knarberg Båtforening på eget søknadsskjema: Søknad om båtplass KBF
Søknadsgebyr, som fremgår av søknadsskjema, skal innbetales til KBFs kontonummer som står på søknaden for å bli oppført på søkerliste. Det er dato for registrert innbetaling som er søknadsdatoen. Alle søkere må være medlem av Knarberg Båtforening (KBF) og betale årlig medlemskontingent.
Når tilstrekkelig søkeransiennitet er oppnådd og leierett til fast båtplass blir tilbudt, blir medlemmet «Medlem med leierett» så snart lån, årlig medlemsavgift og leieavgift er innbetalt (ref. KBF Prisliste). Lånet er et rentefritt lån til KBF.
Søkere med lengst ansiennitet på søkerlisten (søkeransiennitet) kan bli tilbudt tilfeldig båtplass for ett år av gangen der styret har plasser til fremleie, jfr. Fellesvedtektenes § 4. Se punktet om Sommerplass/sesongplass.
Søkere som midlertidig må flytte ut av kommunen vil etter begrunnet søknad til styret kunne opprettholde opptjent søkeransiennitet. Ny midlertid adresse, telefonnummer, e-post osv. må oppgis i søknaden. Det må også oppgis hvor lenge søkeren skal bo utenfor Nøtterøy kommune.
Søkere plikter å holde Knarberg Båtforening oppdatert dersom det skjer endringer i oppgitt søkerinformasjon; slik som adresse, epost-adresse, telefonnummer, båtstørrelse m.m. Følgende skjema skal benyttes: Skjema for oppdatering av søkerinformasjon KBF

Medlemsansiennitet

Medlemsansiennitet regnes fra dato for innbetalt Lån. I henhold til fellesvedtektene § 3 kan barn over 18 år bosatt i Nøtterøy kommune etter søknad overta sine foreldres båtplass. Barn blir å anse som nytt medlem med leierett og medlemsansiennitet regnes fra innbetalingsdato for nytt Lån etter gjeldende betalingssatser. Foreldres medlemskap opphører derved og deres innbetalte Lån blir refundert etter gjeldende vedtekter.
Medlemsansiennitet og båtplassen kan overføres til ektefelle eller registrert samboer (dokumentert med bostedsbevis).

Bytte av båtplass

Ethvert bytte av båtplass skal skriftlig varsles pr. epost til Knarberg Båtforening (post@knarberg.com). Alle bytter gjennomføres via båtforeningens styre.
To medlemmer med leierett som har avtalt, kan bytte båtplass seg imellom. Byttet gjennomføres via båtforeningens styre, som besørger ny registrering av båtplass samt fakturering/utbetaling av Lån i henhold til nye båtplasser og av årsleie.
Et medlem med leierett som ønsker å bytte båtplass skal skriftlig varsle båtforeningen på eget skjema: Søknad om bytte av båtplass
Bytte av båtplass kan være til større plass, mindre plass eller samme plasstørrelse, men med en annen plassering i havna. Søknad om bytte søkes for hvert enkelt år og innen 1. mars i det aktuelle året. Båtplasser tildeles som beskrevet under ’Tildeling av båtplasser’.
Byttelisten for en sesong og kalenderår, er listen over alle medlemmer med leierett som har søkt om bytte av båtplass innen 1. mars i det aktuelle året. Byttelisten gjelder frem til og med 20. juni. Listen over medlemmer som eventuelt ikke har fått byttet båtplass til denne datoen slettes. Medlemmer som ikke fikk byttet båtplass, må da søke om bytte på nytt for neste sesong (dersom det fremdeles er aktuelt).
For at båthavnen skal kunne utnyttes på beste måte plikter medlemmene uoppfordret å søke endret båtplasstype som er best mulig tilpasset båtens lengde og bredde. Gjennomført bytte av båtplass belastes med gebyr i henhold til KBF prisliste.

Tildeling av båtplasser

Ved ledige båtplasser fordeles disse av båtforeningens styre etter følgende regler:
1. Internt bytte i havna: Den ledige båtplassen tilbys medlemmer med leierett som har sagt de ønsker å bytte plass (til større eller mindre, eller annen plassering), for det aktuelle året (se punktet ‘Bytte av båtplass’). Ved internt bytte av båtplass eller båtplasstype gjelder medlemsansiennitet til grunn for tildeling.
2. Søkere på søkerlisten: Dersom ingen medlemmer med leierett ønsker plassen, tilbys plassen til medlemmer på søkerlisten til båtplass i Knarberg Båthavn. Dersom en søker tilbys plass i havna og plassen er tilpasset søkers båt, så må vedkommende enten akseptere tilbudt plass eller tas ut av søkerlisten. Det er i slike tilfeller ikke anledning til fortsatt å stå på søkelisten for eventuell senere års tildeling.
Årets ledige plasser tildeles innen 1. mai hvert år.
En tildeling av båtplass kan omgjøres dersom båtplassen ikke er passende for båtstørrelsen eller det ikke kan dokumenteres behov for søkt båtplasstype innen 12 måneder etter tildelingen.

Utleie av båtplass

Dersom et medlem med leierett ikke skal benytte båtplassen for en sesong, kan den leies ut som «sesongplass». Styret skal ha beskjed på eget søknadskjema: Søknad om utleie av egen båtplass.
Søknaden om utleie må mottas innen 15. mars dersom et medlem vil leie ut båtplassen for sesongen. Merk at det kun er styret i KBF som kan leie ut et medlems plass. Plassen kan i utgangspunktet kun leies ut for hele sesongen, med mindre noe annet avtales med styret i KBF. Medlemmet skal maksimalt ha igjen det leiebeløpet medlemmet har innbetalt eller skulle ha innbetalt. Leiebeløpet skal formidles via KBFs kasserer.
Et medlem med leierett kan kun leie ut båtplassen i en sesong. Det henvises her til fellesvedtektene § 3 Medlemmer med leierett: «Medlemmer med leierett som har folkeregistrert adresse utenfor kommunen eller som i mer enn ett – 1 år ikke har benyttet båtplassen, mister leieretten til båtplassen.» Styret kan etter skriftlig søknad dispensere fra denne bestemmelsen når særskilte grunner foreligger.
Dersom et medlem med leierett leier ut båtplassen utenom styret, så vil forholdet bli håndtert etter § 4 i Utfyllende vedtekter for Knarberg Båtforening og ekskludert. Dersom ett medlem ikke skal benytte plassen for en kortere periode ( ikke sesong) kan den leies ut dersom medlemmet aksepterer dette. Eventuelle leieinntekter tilfaller Knarberg Båtforening.

 

Jolleplass

Båtforeningen disponerer totalt 28 jolleplasser. Disse plassene er innerst i hvert av de to «bassengene» i havna. Disse deles ut på nytt hvert år til medlemmer med leierett i båtforeningen. Utdelingen for sesongen skjer etter søknad: Søknad om leie av jolleplass
Plassene fordeles fortløpende etter hvert som foreningen mottar søknader fra 1. mars hvert år. Første søknadstidspunkt er altså 1. mars i det aktuelle året.
Gjeldende pris for jolleplass for en sesong er i henhold til KBF Prisliste.
Alle joller skal være merket med medlemmets Pir- og Plassnummer for identifikasjon.

Overføring av egen båtplass til barn

Et medlem med leierett kan overføre egen leierett til fast båtplass til barn. Slik overføring gjøres ved melding til styret på skjemaet: Melding om overføring av egen båtplass til barn
Det er en forutsetning for overføring at barnet tilfredsstiller kravene til å være medlem med leierett som bostedskommune (registrert adresse i Folkeregisteret) og alder (ref. fellesvedtektene § 2).

Et medlem med leierett kan overføre leieretten til båtplass direkte til barnebarn, dersom både medlemmets barn og barnebarn tilfredsstiller fellesvedtektene § 2.

Oppsigelse av båtplass

Et medlem med leierett kan si opp leieretten til fast båtplass i Knarberg Båtforening. Slik oppsigelse skal varsles skriftlig ved bruk av skjemaet: Melding om oppsigelse av medlemskap

Dersom medlemmet sier opp senere enn 31. mars i det aktuelle året så må man betale full årsleie.

Plikter og rettigheter for medlem med leierett og båteier

Generelt

Medlemmer i Knarberg Båtforening er ansvarlig for å bidra til at bryggeanlegget og bygninger holdes i orden, og at området er et sikkert, ryddig og hyggelig sted å være. Anmodninger og bestemmelser fra pirsjef, havnesjef, vaktsjef, oppsynsmann og styret skal respekteres og følges.

Det daglige oppfølgingsansvar

Det daglige oppfølgingsansvar er tillagt havnesjefen. Havnesjefen er ansatt av styret og svarer ovenfor styret. Det er utarbeidet egen stillingsinstruks for havnesjefen. Båteier skal rette seg etter havnesjefens instrukser. Klager på havnesjefen må rettes til styret i KBF.

Medlemmets ansvar

Medlemmer er ansvarlig for å holde KBF register oppdatert med korrekt informasjon. Det gjelder informasjon om adresse, telefonnummer og epost, samt båttype, størrelse og motor – og registreringsnummer på båten dersom de er medlemmer med fast leierett, og dersom slik informasjon finnes. KBF skal ved endringer oppdateres med ny informasjon så snart som mulig. Oppdatert informasjon om medlemmer er viktig for å lette styrets arbeid med drift og administrasjon av havna. Oppdateringen skjer ved å benytte skjemaet: Skjema for oppdatering av medlemsinformasjon

Båteiers ansvar

Båteier har ansvaret for enhver skade som båt, dens fortøyning, mannskap eller gjester volder på bryggeanlegget, andres båter eller andre deler av havneanlegget.
Båteier skal føre tilsyn med båten og sørge for at båten er i sjødyktig stand, hvis ikke kan den bortvises fra anlegget.
Båteier er ansvarlig for at eget fartøy er fortøyd og fendret tilstrekkelig slik at det ikke skader anlegget, andre båter eller 3.manns eiendom. Det skal benyttes lydløs strekkavlastet fortøyning. Bruk av strekkavlastning med metallfjærer eller lignende som skaper gnisselyder tillates ikke. Alle fortøyninger skal tas inn når båten er tatt opp for sesongen.
Båteier plikter å betale de omkostninger KBF måtte få ved utbedring av brukers fortøyning eller når dette viser seg nødvendig for å hindre skader på andre båter eller bryggeanlegg.
Båteier skal påse at båten ikke forårsaker unødig støy i havnen for eksempel av tauverk som slår mot masten i vind.
Båteier kan deponere søppel fra båten i de av KBF utsatte containere for restavfall, papir, m.m. Se punktet om Avfallsdeponering.
Båteier plikter å medvirke til å holde god orden i havnen, herunder ikke:
• Drive stell og puss av båt slik at det er til sjenanse for de øvrige brukere av havnen.
• Tilgrise bryggene eller havneområdet for øvrig med søppel og oljesøl eller lignende
• Lagre utstyr etc. på bryggene eller parkeringsområdet som er til sjenanse for andre.
• Oljerester og maling må tas med hjem, til miljøcontainer i Knarberg Båthavn eller til nærmeste miljøcontainer.

Båteiers rettigheter

Båteier har rett til å benytte anlegget og alle dets fasiliteter såfremt disse er tilgjengelige og ikke benyttes av andre båteiere.

Dugnad

Styret er ansvarlig for å etablere og ivareta dugnadsliste samt innkalle medlemmer med leierett til å delta i dugnad. Medlemmer er pliktig til å møte til dugnad.
Det legges opp til en hoveddugnad første uke i juni, og en i september. Øvrige dugnadsoppdrag gjennomføres etter behov.

Det vil maksimalt være én dugnad pr. medlem pr. år. Det er anledning til å kjøpe seg fri fra dugnad eller sende en annen person enn medlemmet. Manglende oppmøte hvor dette ikke er varslet med frikjøp eller vikar, medfører at medlemmet må betale ett gebyr i henhold til KBF prisliste. Datoene for dugnad annonseres på KBFs Internettside, og gjennom innkalling til det enkelte medlemmet.

Vakthold

Styret er ansvarlig for å etablere og ivareta vaktlister samt innkalle medlem med leierett til å delta i vakthold. Medlem med leierett er pliktig til å møte til vakt. Det er anledning til å kjøpe seg fri fra vakt eller til å sende en annen person enn medlemmet med leierett. Manglende oppmøte eller manglende beskjed om frikjøp medfører at medlemmet må betale ett gebyr. Personen som går vakt skal være fylt 18 år. Det vil maksimalt være en vakt pr. år. Prisen for frikjøp og for manglende oppmøte/frikjøp følger av KBF Prisliste.
Vakttiden er:
• Søndag til og med torsdag fra 20:00 til 03:00
• Fredag og lørdag fra kl. 21:00 til kl. 05:00.
Vakter skal ikke gå i konfrontasjon dersom en situasjon oppstår, men trekke seg tilbake og ved behov varsle Politiet på alarmnummeret 112.
Vakter skal:
• ikke gå alene i anlegget, men være to for å ivareta hverandres sikkerhet.
• gå runder i anlegget og kontrollere at ingen uvedkommende befinner seg i anlegget.
• se etter at ingen båter er i behov for hjelp for eksempel med fortøyninger som må etterses, båter som må lenses og lignende.
• føre vaktrapport i vaktprotokoll etter avsluttet vakt. I vaktprotokollen skal oppmøte, avvik eller spesielle forhold noteres. Vaktprotokollen skal signeres med navn og plassnummer på vaktene. Navnene skal skrives slik at det er mulig å lese hvem som har underskrevet.
• henvise gjesteplasser og kreve inn havneavgift mot kvittering. Kontant betaling som vaktene tar inn skal legges på havnesjefens kontor (postkasse i døren).
• rydde i fellesanlegg som vaktrom og toaletter.
• bidra til å holde uteområdet ryddig og rent for søppel, f.eks. rundt søppelcontainere.
• forøvrig følge Vaktinstruksen.
Fritatt for vakt er: styrets medlemmer, æresmedlemmer, intern revisor, havnesjef, pirsjefer og et begrenset antall andre som etter avtale med styret utfører mer omfattende arbeid for båtforeningen. Ved fremleie av båtplass gjennom styret er det leietaker som gjennomfører oppsatt vakt.

Bruk av medlemmets båtplass

Et medlem med leierett kan la andre, uavhengig av bosted, medlemskap og søkeransiennitet benytte sin båt forutsatt at båten er registrert på medlemmet, og at medlemmet oppfyller § 2 og § 3 i fellesvedtektene for småbåtforeningene i Færder. Det er medlemmets plikt å påse at vakt, dugnad osv. oppfylles.


Forslag fra medlemmer


Medlemmene oppfordres til å komme med skriftlige forslag til styret til forbedringer av vedtekter, reglement, vedlikehold og drift av foreningen. Alle forslag som kommer inn skal behandles og forslagsstiller skal få svar på sin henvendelse.

Båter, brygger og landareal

Båt og båtstørrelser

Knarberg Båtforening har følgende båtplasstyper som utgangspunkt for innskudd og årsavgifter: breddemeter 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5 m og 5,0m.
Båtplasstypene danner også begrensninger til båtenes bredde og lengde. Det tillates ikke justering av båtplassenes bredde. Båt kan ikke være bredere enn at den ligger med god bevegelsesfrihet til utrigger/fortøyningsbom, med eller uten fendring.
I Knarberg Båthavn er det iht. vedtak på årsmøtet 2008 bestemt en maksimal lengde på båter i båthavnen er 37 fot. Med lengde forstås båtens totallengde, loa. (lenght overall). Med fot forstås engelsk fot som er 30,48 cm. (Det er unntak for de medlemmer av KBF som allerede hadde lengre båter enn 37 fot i havna før datoen for vedtaket. Dersom de medlemmene unntaket omfatter senere anskaffer ny båt, så gjelder maksimalbegrensningen på 37 fot også for dem).
De ulike båtplasstypene har ulike lengder på utriggerne. For at disse ikke skal bli skadet i dårlig vær og for å sikre manøvrering mellom pirene, kan båtlengden ikke være mer enn ca. 1,5 meter lengre enn utrigger/fortøyningsbom på bestemte plasser. Se også reglement for fortøyning.
For å identifisere at de båter som ligger i anlegget tilhører KBFs medlemmer med leierett, så skal båteier montere KBFs oblat lett synlig på båten sett fra piren hvor båten ligger. Oblat sendes ut sammen med årets faktura på leiebeløp og medlemskontingent. Båter uten oblater vil kunne bli avvist i havnen. Pirsjefen er ansvarlig for at alle båter på sin pir har oblat.
Fortøyning
Medlemmer plikter jevnlig å føre tilsyn med egen båt samt fortøyninger slik at ikke skader oppstår på foreningens eiendom, eller andre båter. Se også under ‘Sikkerhet generelt’.
• Båt skal fortøyes med minst fire fortøyningsstrekk med gummi strekkavlastere, tilstrekkelig dimensjonert.
• Stålfjærer skal erstattes med gummistrekkavlastere. Dette for å hindre støy.
• Fortøyningene skal være så stramme at båten ligger fritt mellom utrigger/fortøyningsbom, med eller uten fendring. Bevegelser skal opptas av gummistrekkavlasterne. • Baugspyd må ikke stikke inn over bryggen til hinder for gående.
• Daviter med eller uten jolle, utstikkende badeplattformer, store fendere osv. må ikke være til hinder for andre båteieres navigering.
• Fortøyningstau, løse fendere og lignende skal fjernes før vinterhalvåret av hensynet til is/snøbrøyting.
Avvik påtalt av pirsjef og/eller havnesjef må snarest rettes. Hvis påtalte avvik ikke rettes innen rimelig tidsfrist kan nødvendig oppgradering skje enten på båteiers kostnad eller at båten bortvises.

Vedlikehold egen brygge

Det påhviler det enkelte medlem med leierett å vedlikeholde sin egen båtplass. Blant annet ved å holde flytelementene fri for skjell og annen groing. Dette må gjøres for å opprettholde flyteevnen samt hindre mattilgang for måker. Redskap for fjerning av skjell og groing kan lånes hos havnesjefen.

Joller

Det er ikke tillatt å legge joller på pirene eller i strandkant. Joller må ikke være fortøyd slik at de er til hinder for båttrafikk.
Jolle som er fortøyd bak båt eller i daviter må sammen med båtens lengde ikke overskride maksimalt mål for gjeldende båtplasstype. Se under «Båt og båtstørrelser».

Parkeringsplasser

Landarealet disponeres av Knarberg Båtforening etter særavtale med Færder kommune.
Allmennheten har tilgang til kommunebrygge og utsettingsrampe samt mulighet til parkering etter retningslinjer fastsatt av Knarberg båtforening.
Parkeringsområdet er inndelt i to soner:
• Fri parkering for alle sør i anlegget med egen innkjørsel fra Knarbergveien. Arealet er fra pumpestasjonen og sørover.
• Reservert parkering for båteier, avgrenset i nord av den av den kommunale veien som går inn fra Knarbergveien til den kommunale bryggen og til pumpestasjonen i sør.
Parkering på området skal skje i henhold til oppsatte parkeringsanvisninger. Det er ikke tillatt med langtidsparkering av tilhengere eller båt på tilhenger i parkeringsanlegget (maksimal tid er 3 døgn).

Vinteropplag – opptak og utsett

For de som ønsker vinteropplag på land må dette søkes om fra 25. august kl. 00:00 i det aktuelle året, på søknaden: Søknad om vinteropplag. Opplagsplassene fordeles fortløpende etter hvert som foreningen mottar søknader fra 25. august – og så langt det er plass. Søknader mottatt tidligere enn
25. august vil ikke bli behandlet.

Båt skal settes på den av havnesjefen anviste plass. Opptak og utsett organiseres av KBF med to dager på våren og to dager på høsten. Vinteropplag på land er kun tilgjengelig for medlemmer med leierett i Knarberg Båtforening.

Vinteropplag er normalt tilgjengelig i perioden fra 15. september til 15. mai påfølgende år. Styret kan bestemme andre tider for vinteropplag, for eksempel i forbindelse med arbeider i havna. Resten av året skal lagringsområdene være fri for båter.
Alt opplagsmateriell skal fjernes av båteier så snart båten er fjernet fra opplaget. Ved bruk av presenning skal båteier påse at det benyttes presenninger som ikke skaper unødig støy for nabolaget. For seilbåter må riggen være tatt ned.
Hvis båt ikke er sjøsatt eller fjernet fra opplagsplassen innen 15.mai uten at dette er skriftlig innvilget av styret, eller hvis eier ikke kan oppspores, kan båten flyttes og om nødvendig selges av foreningen for å dekke påløpte utgifter. Eventuelt kan båten tilintetgjøres hvis den ikke er salgbar.
Havnesjef kan endre plassering av båter på båteiers kostnad dersom dette er nødvendig, som følge av feilplassering, helse,- miljø,- og sikkerhetsmessige årsaker, el.
Vinteropplag på land har en pris som faktureres den enkelte i henhold til gjeldende KBF Prisliste.


Vårpuss og sjøsetting

Vis hensyn under vårpussen slik at naboens båt ikke skades eller tilgrises. Planlegg vårpuss og sjøsetting i god tid. Vis fleksibilitet slik at ingen blir «sperret inne». Benytt gjerne felles opptak og utsett organisert av KBF. Alle malingrester o.l. må tas med hjem eller leveres til miljøcontainer.


Leie av høytrykksspyler


Knarberg båtforening disponerer høytrykksspyler til utleie for medlemmene. Leien er i henhold til KBF Prisliste. Henvendelse for leie gjøres til havnesjefen. Utstyret må behandles med forsiktighet og settes tilbake etter bruk. Eventuelle feil rapporteres til havnesjefen.


Vinterplass på vannet


Ønske om å la båten ligge ute i tiden fra 1. november – 1. april skal meldes til havnesjefen eller styret innen 1. oktober for anvisning av tryggest mulig båtplass.
Bruk av vann
Som privat båtforening må vi nå betale for vannforbruket. Medlemmene anmodes derfor om å redusere vannforbruket mest mulig. Ved båtvask og lignende skal sprøytepistol benyttes.

Helse. Miljø, Sikkerhet (HMS)

Generelt

Båtforeningens styre har ansvaret for at virksomheten gjennom internkontrollen drives i samsvar med gjeldende krav.
Internkontrollen systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter. Krav om internkontroll finnes på en rekke områder, blant annet Elsikkerhet, Miljø og helse, Brann- og eksplosjonsvern og Forurensning.
På det statlige nettstedet www.regelhjelp.no finnes informasjon om internkontroll for krav fastsatt i HMS-lovgivningen . Se under bransje interesseorganisasjoner.
Det overordnede HMS-arbeidet vil i første rekke være styrets og havnesjefens ansvar.
Medlemmets og båteieres ansvar er å opptre på en slik måte i båthavnen at krav etter HMSlovgivningen ikke brytes. Forhold som kan medføres skade eller brudd på nevnte lovgivning skal straks rapporteres til havnesjef eller styret.

Strøm – og el-sikkerhet

Medlemmene med leierett kan vederlagsfritt bruke strøm til kortere bruk for lading og nødvendig vedlikeholdsarbeid. På grunn av brannfaren er det forbudt å ha elektriske ledninger liggende frem til båten når du selv ikke er til stede. Dette gjelder i sommerhalvåret og for båter i vinteropplag. Alle som registrerer avvik plikter å kople fra ledninger som over tid ligger uten tilstedeværelse av båteier.
Unntatt er båter med landstrømsanlegg med skilletrafo. Disse kan etter avtale med havnesjef være tilkoplet strømnettet uten tilstedeværelse. Det tillates forbruk inntil 200 w mot avgift (ref. KBF Prisliste). Tillatelse gjelder kun for båter som ligger på vannet (sommer/vinter). Krav om skilletrafo montert av kvalifisert elektriker er for å hindre tæring (galvanisk/elektrolytisk) på nabobåter og kaianlegg.
Det er forbudt å benytte elektriske installasjoner som medfører unormal fare for helse- miljø og sikkerhet. Midlertidig benyttede ledninger skal legges ut på en måte som ikke er til skade eller hinder for personer som ferdes på båtforeningens område. Skjøtekabel på brygge for lading/reparasjonsarbeid kan ha maks 25 meter lengde. Dette skal være gummikabel med minste kabeltverrsnitt 1,5 mm2 cu. Alt elektrisk utstyr skal være jordet.
Styret skal ha rutiner som sikrer at kvalifisert elektriker årlig kontrollerer båtforeningens elektriske installasjoner for jordfeil osv.

Brann

Etter brannlovgivningen har enhver plikt til å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.
Ved brann i båt som ligger i bryggeanlegget plikter alle tilstedeværende straks å underrette og hjelpe de som er utsatt for fare og varsle nødalarmsentralen (110). Det samme gjelder ved overhengende fare for en slik hendelse.
Generelle huskeregler for alle båteiere:
• monter røykvarsler i båter som benyttes til overnatting
• søl ikke bensin eller olje
• gassanlegg, koke- og varmeapparater må installeres, kontrolleres og repareres av fagfolk
• installer eventuelt gassvarsler
• sjekk at elektriske apparater er i god stand og brukes på foreskrevet måte
• elektriske apparater for innendørs bruk må ikke brukes utendørs
• sjekk det elektriske anlegget
• pass særlig på at ledninger ikke er skadet
• kabel for tilkobling til båthavnens strømforsyning skal være beregnet på utendørs bruk (gummikabel) og være uten skader
• ildsfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring
• ha alltid brannslokkingsapparat lett tilgjengelig i båten
• vær oppmerksom på lekkasjer
• stopp motoren og slokk sigaretter og åpen flamme før påfylling av bensin, diesel eller olje
• steng alle utløp for bensin, diesel, gass eller olje når turen er avsluttet
• ikke lag mat i båten på grill med grillkull
• vurder brannsikkerheten i gjestehavner og hjemmehavn

Kran og slipputstyr. Rampe for utsetting av båter.

KBFs kran I Knarberg står til disposisjon for medlemmer og andre som har betalt kranavgift. Ved all bruk av KBFs kran med slipputstyr skal instruksen for bruk følges. Se Instruks for bruk av KBFs kran med slipputstyr. Utkjøringsrampen for båtutsett med henger og tilgjengelig for alle, og bruken betales i henhold til KBF Prisliste.

Avfall og avfallsdeponering

KBF har etablert avfallsdeponering i anlegget for båteiere og hytteeiere som har avtale med KBF. Her kan det innleveres restavfall og papir i containere. Det er også miljøcontainer i havna for deponering av olje, malingrester etc.. Alternativt må slikt avfall tas med til godkjent mottak.
Tømming av båttoalett i havneområdet er strengt forbudt. Under lensing av vann plikter båteier å forsikre seg om at spillolje ikke blir lenset ut sammen med bunnvannet.

Bading

Bading tillates ikke innenfor det område som er regulert som båthavn. Det kan dog aksepteres at man inspiserer og foretar utbedring på egen båt når dette er nødvendig. Det skal da være en voksen person i tillegg som ivaretar sikkerheten for den person som befinner seg i vannet.

Ferdsel med båt

All ferdsel med båt innenfor KBFs regulerte havneområde må foretas med den største aktsomhet og med en så liten hastighet som mulig (maks 3 knop). Sjøveisreglene gjelder i havneområdet.
Hastigheten i KBFs nærområde er 5 knop og det forventes at båteier respekterer denne hastighetsgrensen.

Sikkerhet generelt

Medlemmer som observerer ødelagte gangfelt på bryggene, ødelagte utriggere eller forhold som kan medføre fare må iverksette midlertidige strakstiltak for å hindre personskade, samt rapportere til pirsjef, havnesjef eller styret.
Det er ikke tillatt å sykle på bryggene.
Det er båteiers ansvar at båt i vinteropplag er sikkert plassert og tildekket. Båt i opplagsmateriell med åpenbare svakheter kan bli bortvist på båteiers kostnad.
Det er båteiers ansvar at båt har sikker fortøyning i båtplassen. Se under Fortøyning.
Båteier plikter sommer som vinter å inspisere egen båt, spesielt ved sterk vind, snøfall el og foreta nødvendige tiltak. Båteiere som registrerer uregelmessigheter med andre medlemmers båter plikter å varsle rette vedkommende pirsjef, havnesjef eller styret.

Sesongplass og gjesteplasser

Sesongplass (sommerplass)

Skriftlig søknad om leie av båtplass, såkalt sesongplass, mottas av styret fra 1. mars i kalenderåret hvor utleie vil finne sted. Søknad sendes styret i Knarberg Båtforening på eget søknadsskjema: Søknad om leie av sesongplass KBF. Kun innbyggere i Nøtterøy kommune kan søke.

Søknadene registreres på dato og deles ut fortløpende etter 15. april. Antallet plasser til utleie varierer fra sesong til sesong. Gjeldende pris for sesongplass er i henhold til KBFs til enhver tid gjeldende Prisliste.


Tildelingskriterier, i rangert rekkefølge, er:
• eventuell ansiennitet dersom søker er medlem som søker om leierett til fast båtplass
• søknadsdato for leie av plass
• søkers behov
Ved utdeling av plassene kan det hende at en som står lenger bak i køen får plass. Dette kan skje fordi plassene er av forskjellig bredde, og en smalere båt lenger ut i rekken kan f.eks. tildeles plass tidligere hvis en slik plass blir ledig. Sesongplassen må være tildelt og betalt til båtforeningen på utdelt bankgiro før plassen blir anvist.

Gjesteplasser

Det er etablert gjesteplasser ytterst på pir 1. Disse skal benyttes av gjester i havna og ikke av båteiere i havna uten etter avtale med havnesjefen. Gjesteplassene er merket. Den ytterste plassen på Pir 1 er leid av Vestfold interkommunale Brannvesen til deres brannbåt. Plassen er merket og kan ikke benyttes som gjesteplass.
,
For bruk av gjesteplasser betales en pris pr. påbegynt døgn regnet fra kl. 19:00. Betaling finner sted til vaktene mot kvittering eller i egen bøsse som er montert hvor pir 1 starter på land. Det er havnesjefen som er ansvarlig for å hente pengene i bøssen. Se KBFs prisliste

Vedtatt 8. august 2011, sist revidert 12. mars 2019

Last ned pdf-versjon her