Fellesvedtekter

Fellesvedtekter for småbåtforeninger på Nøtterøy

§ 1 Formål

Båtforeningens formål er å arbeide for fellesskapets interesser for ett godt og trygt liv i tilknytning til aktiviteter i og ved sjø i vårt eget nærområde. I dette inngår arbeidet for å ivareta ett godt båtliv i vårt nærområde, samt å fremme og samle båtlivets interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, herunder å:
1) Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur
2) Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern
3) Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse
4) Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser
5) Virke for etableringen av og å forestå driften av fritidsbåthavner

§ 2 Søknad om leierett til båtplass og tildeling av båtplass

De plasser båtforeningen har til utleie er underlagt bestemmelser fastsatt av Nøtterøy kommune og følgende bestemmelser gjelder for disse:
• Søknad om leierett til båtplass sendes til de respektive båtforeninger på fastsatt skjema. Det betales et behandlingsgebyr, fastsatt av styret i båtforeningen. Styret kan fastsette et årlig gebyr for å stå på søkerlisten.
• Søker må være bosatt i Nøtterøy kommune i hele søkeperioden inntil plass tildeles.
• Søker må ha fylt 18 år på søknadstidspunktet.
• Det er kun tillatt med en båtplass pr. husstand. Styret kan i særskilte tilfeller dispensere fra dette etter skriftlig søknad.
• Tildeling av båtplass gjøres av styret etter ansiennitet. Søkeransiennitet beregnes fra det tidspunkt søknadsgebyr er betalt.
• Før tildelt båtplass kan disponeres, betaler medlemmet et innskudd i samsvar med satser fastsatt av den respektive båtforening. Innskuddet er et rentefritt lån til foreningen som tilbakebetales når leieretten sies opp. Medlemmet som leier skal være bosatt i Nøtterøy kommune.
• Båtforeningen skal utstede leierettsbevis til den person ved navns nevnelse tildeles leieretten for en båtplass.

§ 3 Medlemmer med leierett

Medlemmer med leierett som har folkeregistrert adresse utenfor kommunen eller som i mer enn ett – 1 år ikke har benyttet båtplassen, mister leieretten til båtplassen. Styret kan dispensere fra denne bestemmelse når særskilte grunner foreligger. Dette gjøres etter forutgående skriftlig søknad til styret.

Ved medlem med leieretts død, kan leieretten overføres til gjenlevende ektefelle eller dokumentert samboer forutsatt at vedkommende har folkeregistrert adresse i Nøtterøy kommune.

Leieretten for båtplassen kan overføres til medlemmets barn. En slik overføring av leieretten må meddeles båtforeningens styre skriftlig. Ved overføring av leieretten må krav i disse vedtekters § 2 tilfredsstilles. Innskudd må innbetales etter gjeldende regler.

§ 4 Forvaltning og fremleie av båtplasser

Styret i båtforeningen tildeler og forvalter alle utleie- og fremleie av båtplasser. Medlemmer med leierett til båtplass, har ikke rett til selv å leie ut egen plass. Dersom et medlem med leierett har behov for å leie ut sin plass skal dette meddeles skriftlig til båtforeningens styre innen 15. mars angjeldende år. Båtforeningen skal stå for fremleie. Refusjon for utleie fastsettes av styret.

§ 5 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingent, søknadsgebyr for leierett til båtplass, årlig leieavgift for båtplass og innskudd for leierett til båtplass, fastsettes av årsmøtet i den enkelte båtforening etter innstilling fra styret i båtforeningen.

§ 6 Styret – Medlem av Fellesråd

Båtforeningene må hver for seg opprette et styre, for å ivareta de respektive båtforeningers og medlemmers interesser. Båtforeningen skal være medlem av Fellesrådet for småbåthavner i Nøtterøy kommune. Styret skal utnevne en eller flere representanter til rådet.

§ 7 Utfyllende vedtekter

Hver båtforening kan utarbeide utfyllende vedtekter som ivaretar særskilte forhold i den enkelte båtforening.

§8 Oppløsning

Oppløsning av den enkelte båtforening kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall i to på hverandre følgende årsmøter. Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall.

Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen. Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen. Avviklingsstyret er ansvarlig for å sende oppsigelse av avtale inngått med Nøtterøy Kommune om leie og forvaltning av båthavnen i henhold til punkt 7 avsnitt 4 i avtalen mellom partene, hvor det fremgår at partene kan si opp avtalen med 3 års skriftlig varsel.

Foreningens eiendeler og rettigheter som ikke inngår i leieobjektet fra Nøtterøy kommune skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende formål (som andre båtforeninger i Nøtterøy kommune), til benyttelse ved oppnåelse av slike formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Finnes det ved oppløsningen ingen aktuell eller villig slik mottaker, skal klubbens eiendeler tilføres samme eller liknende formål i andre kommuner. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer, andre enkeltpersoner eller Nøtterøy kommune.

Vedtatt Fellesrådet 29. januar 2015

Last ned pdf-versjon her