Prisliste 2023

Knarberg Båtforening – oppdatert prisliste for 2023

I henhold til Styrets forslag til årsmøtet 28. mars 2023 er medlemskontingent, årlig leie, rentefritt lån fra medlemmene ved tildeling av fast plass, ikke endret.  Øvrige priser er vedtatt av styret 9. mars 2023 og er grunnlaget for budsjettet for 2023.

Medlemskontingent

Årlig medlemskontingent er Kr 250 og gjelder enten man har eller søker båtplass.
For medlemmer med plass faktureres dette sammen med leie av båtplassen. For medlemmer uten plass faktureres dette særskilt. Manglende betaling etter 2. gangs purring medfører sletting som medlem (se også nedenstående).

Innmeldingsavgift i KBF

Fra 9.mars 2023 gjelder innmeldingsavgift på Kr 250. 

Innmelding i KBF er en forutsetning for å kunne sette seg på venteliste for fast leierett, eller for å leie sesongplass. Beløpet dekker også medlemskap i Knarberg Båtforening første året.

Ansiennitet opparbeides fra dato for godkjent medlemskap, og forutsetter rettidig innbetaling av første fakturerte medlemsavgift.

Årlig leie for medlemmer med fast leierett til båtplass

Årlig leie for medlemmer med fast leierett til båtplass er Kr 1.250 pr. breddemeter.
Dersom et medlem med fast leierett til båtplass ikke betaler medlemskontingenten eller årlig leie etter 2. gangs purring, kan man slettes som medlem og man mister leieretten til båtplassen.

Rentefritt lån fra medlemmer med fast leierett til båtplass

Medlem med fast leierett til båtplass yter et rentefritt lån til Knarberg Båtforening på

Kr 11.500 pr. breddemeter.

Knarberg Båtforening har plasser med breddemeter 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 og 5,0 målt fra senter til senter på utrigger/fortøyningsbom. 

Medlemmets lån tilbakebetales fra foreningen etter at plassen er sagt opp og ryddet.

Bytte av plass

Administrasjonsgebyr for bytte til større båtplass Kr 500.  Det betales ikke gebyr for bytte til mindre plass.  Det betales heller ikke gebyr dersom båtforeningen flytter medlem til annen plass.

Halvplass

Leietaker betaler Kr 2.750 pr. år eksklusiv medlemskontingent.

Sesongplass

Båtplass som ikke er i bruk i en tidsperiode (innenfor en sesong), kan leies ut til medlemmer uten fast leierett.

Leietaker betaler Kr 1.650 pr. breddemeter pluss administrasjonsgebyr Kr 500 eksklusive medlemskontingent. 

Medlemmet som har fast leierett, men ønsker å leie ut sin plass én sesong, må melde dette til KBF innen 1. mars den aktuelle sesongen.  Medlemmet betaler i dette tilfellet kun medlemskontingent på Kr 250.

Jolleplass

Jolleplass søkes og leies for én sesong av gangen. Leiepris Kr 750.   Maks. jolle størrelse er 12 fot.  Medlemmer med fast leierett har prioritet.

Gjesteplass

Kr 300 pr. påbegynt døgn regnet fra kl. 19.00. Prisen inkluderer tilgang til dusj, eget toalett og bruk av vaskemaskin og betales via Vipps. Strøm på brygge er ikke inkludert og betales via foreningens strømløsning.

Gjesteplasser forbeholdes gjestende båter fra og med 15.05 til og med 15.09 – sommersesong.

Utenom sommersesongen er prisen for leie av gjesteplass kr 250.  Dusj, vaskemaskin og toaletter er ikke åpne i denne perioden, og inngår dermed ikke i leieprisen. 

Medlemmenes plasser, som leies ut i korte perioder (enten til medlemmer uten sommerplass eller tilreisende) leies ut for Kr 500 pr. uke. 

Medlemmene gir beskjed til Havnesjef om at plassen er ledig.

Vakt

Innleie av vakt: Kr 1.000.  Avgift for ikke å ha møtt til vakt – selv eller ved innleie: Kr 1.500.

Strøm

Strøm må kjøpes hele året for alle medlemmer, og er fra mai 2023 tilgjengelig på pirene 1, 2, 3 og deler av 4.  Det er egne ladeplasser ytterst på pirene 3 og 4 for lading inntil 24 timer.

Bruk av strøm må forhåndsbetales med Vipps i appen Marina Booking.  Prisen pr. kwh er den til enhver tid gjeldende spotpris eksklusive merverdiavgift pluss påslag satt av Knarberg Båtforening. Påslaget dekker merverdiavgift på spotprisen, nettleie inklusive merverdiavgift samt årlig drift.  Pr. mars 2023 er påslaget Kr 2 pr. kwh.  Påslaget kan endres på kort varsel, og er til enhver tid oppdatert på båtforenings nettsider: www.knarberg.com

Leie av høytrykksspyler

Bruk av høytrykksspyler koster Kr 100 pr. time.

Opptak og utsett av båt

Dette avtales med den enkelte transportør dersom man forestår dette selv.

Bruk av rampe for båtutsett og opptak med henger:

  • Bruk av rampe for utsett av båter på henger: Kr 50
  • Bruk av rampe for opptak av båter på henger: Kr 50

Betales med Vipps.

Vinteropplag på land

Vinteropplag på land Kr 150 pr. lengdemeter som opptas på opplagsplassen.

Her måles hele båtens lengde (LOA – length overall) pluss eventuell/e utenbordsmotor/er, aggregat/er, stativ og båthenger. Måling utføres etter at båten er satt opp på land. Havnesjef er ansvarlig for oppmåling. 

Foreningen vil arrangere felles opptak og utsett på to datoer hhv høst og vår ved hjelp av en kranbil.  Foreningen forhandler fast pris for dette.  Informasjon sendes ut før aktuelle tidspunkt.

Kran

Kranen har en kapasitet på 10 tonn. Kun person godkjent av foreningen skal betjene kranen. Oversikt over godkjent person finnes på foreningens hjemmeside (www.knarberg.com) og i Havneweb.

Bruk av kran defineres som ett løft enten opp eller ut. Opp/ut i løpet av en time regnes som ett løft for foreningens andel.

Prisen for bruk av kran består av to separate betalinger:

  • Båtforeningens andel, basert på båtens lengde i fot betales på Vipps.
  • Kranfører betales kontant eller Vipps med kr 250 pr. løft (opp eller ut).

Prisen for båtforeningens andel:

Fra (fot)

Til og med (fot)

Pris

0

20

300

21

25

400

26

30

550

31

Maks. 10ton

700

 

Vinteropplag på sjøen for medlemmer uten fast leierett

Vinteropplag i sjø for én sesong prises slik:

Basispris Kr 2.500 pluss kr 1.250 pr. breddemeter.  

Strøm betales separat via foreningens felles strømløsning. 

Plassen er tilgjengelig fra 1. november til 1. april.

(Priseksempel for en plass på 4 breddemeter: 2.500 + 4 x 1.250 = kr 7.500).  

*Oppdatert: 08.05. og distribuert 16.05.23

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
     

Skal du betale for tjenester i havna, vennligst benytt Vipps. Vi har også betalingsterminal for debetkort.