Utfyllende vedtekter

I. Utfyllende vedtekter for Knarberg båtforening

I. NAVN OG FORMÅL

§1

Foreningens navn er Knarberg Båtforening og dens initialer er KBF. Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, region Øst. Foreningens hjemsted er i Nøtterøy kommune.

§2

Foreningens formål er beskrevet i § 1 i « FELLESVEDTEKTER FOR SMÅBÅTFORENINGENE PÅ NØTTERØY».

Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av KNBF eller annen båtforening som er tilknyttet KNBF og som er registrert i Frivillighetsregisteret.

II. MEDLEMSKAP

§3

Som medlem kan opptas enhver båtinteressert som vil arbeide for foreningens formål. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig og være foreningen i hende innen årets utgang.

§4

Alle medlemmer og brukere av Knarberg båthavn plikter å følge reglementet som gjelder for foreningen. Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen, misbruker foreningens eller forbundets merker, vimpel eller flagg, kan av styret, etter gitt varsel, ekskluderes. Eksklusjon kan innankes for årsmøtet. Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke overprøves.

§5

Medlemmer eller andre som har ytet en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig innstilling fra styret, av årsmøtet innvoteres som æresmedlemmer.

III. KONTINGENT

§6

Årskontingenten for medlemskap følger kalenderåret og må være innbetalt innen februar måneds utgang. Oversittes betalingsfristen, kan styret, etter gitt skriftlig varsel, stryke vedkommende som medlem.

§7

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og nyter likevel vanlige medlemsrettigheter.

§ 8

Medlemmer som får leierett til båtplass betaler ved tildeling av leieretten et innskudd på pr. breddemeter. Innskuddet er et rentefritt lån til Knarberg Båtforening. Ved en eventuell oppsigelse av leieretten tilbakebetales det samme beløp i kroner som er innbetalt som innskudd. Den årlige avgiften for leieretten til båtplass beregnes pr. breddemeter og følger kalenderåret. Leieavgiften må være innbetalt innen mai måneds utgang. Oversittes betalingsfristen, kan styret, etter gitt skriftlig varsel, fjerne medlemmets leierett til båtplass.

§ 9

Årskontingenten for medlemskap, den årlige leieavgiften for leieretten, innskudd for leierett og søknadsavgift for leierett fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall. Prisen på øvrige tjenester og varer fra foreningen fastsettes av styret. Årsmøtet kan ikke sette årskontingenten, den årlige leieavgiften og innskuddet for leieretten lavere enn at foreningen innfrir sine økonomiske forpliktelser.

§ 10

Årskontingenten for medlemskap, den årlige avgiften for leieretten til båtplass, innskudd for leierett og prisene på Knarberg Båtforenings øvrige tjenester og varer, fremgår av foreningens til enhver tid gjeldende prisliste.

IV. FORENINGENS ORGANER

§11

Knarberg Båtforenings administrative organer er;
1. Årsmøtet (generalforsamling)
2. Styret
3. Faste komiteer

§12

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det ordinære årsmøte skal holdes innen utgangen av mars hvert år. Styret kan i særskilte tilfeller fravike fra dette. Årsmøtet skal da ha en redegjørelse for årsaken til avviket.

§13

Styret innkaller til årsmøte med minimum fire ukers varsel. Årsmøtet skal annonseres i minimum en lokalavis, og elektronisk varsel skal sendes til de av medlemmene som har oversendt sin elektroniske postadresse til styret. Saker som skal behandles på årsmøte skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøtedatoen. Innkalling vedlagt saksdokumenter skjer skriftlig til samtlige medlemmer med minimum åtte dagers varsel via elektronisk varsel på E-post til de av medlemmene som har oversendt sin E-post adresse til styret. Til resterende medlemmer uten E-post adresse sendes innkalling pr post.

§14

Det ordinære årsmøtet skal ha følgende dagsorden;
1. Åpning med opptelling av antall medlemmer
2. Godkjenning av møteinnkalling
3. Valg av møteleder, tellekorps, referent og to andelshavere til å undertegne møteprotokollen
4. Styrets årsberetning
5. Regnskap, fremlagt i revidert stand
6. Fastsettelse av kontingent, leiepris og andelsinnskudd
7. Innkomne forslag
8. Budsjett
9. Foreta valg på;
a. Leder.
b. Nestleder.
c. Sekretær.
d. Kasserer.
e. To styremedlemmer.

Alle styremedlemmer velges for to år av gangen. Det ene året velges Leder, Kasserer og styremedlem. Det andre året velges nestleder, sekretær og styremedlem.

f. Ett varamedlemmer som velges for to år av gangen.
g. Valgkomiteen består av tre medlemmer som alle velges for to år om gangen. To medlemmer velges det ene året og en det andre året.
h. En revisor som velges for ett år av gangen.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med § 13. Det kan kun fattes vedtak i saker som fremkommer i møteinnkallingen. Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet anses et forslag forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer.

Referent skal påse at årsmøtereferatet undertegnes av to medlemmer, valgt på årsmøtet, og som ikke er medlemmer av styret.

Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet for vedtak om tiltak som har sammenheng med medlemmenes bruksinteresser til småbåthavnen i Knarberg, som går utover vanlig forvaltning og vedlikehold av foreningen, og når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar for lån eller utlegg for alle eller en andel av medlemmene. Spekulasjoner med KBFs midler er ikke tillatt, de skal plasseres på høyrentekonto i bank.

Andre komiteer og tillitsmedlemmer (så som havnekomite, festkomite, arrangementskomite, representanter til KNBF Båtting og representanter til KNBFs regionens årsmøte) velges av styret.

§15

Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet. Et medlem kan la seg representere ved annen person ved at det er gitt skriftlig fullmakt.

I saker som utelukkende har konsekvenser for og vedrører medlemmer med leierett, har kun disse medlemmene stemmerett på årsmøtet.

§16

Foreningen ledes av et styre som består av leder og 5 styremedlemmer; hhv. nestleder, kasserer, sekretær to styremedlemmer, som alle velges av årsmøtet i henhold til § 14. Styret har ett varamedlem som innkalles etter behov.

§17

Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig. Styret ansetter og avskjediger foreningens funksjonærer, bestemmer deres lønn og fastsetter de nødvendige stillingsinstrukser. Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøtet. Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer når og hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes. Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig og skal framlegge for det ordinære årsmøte beretningen om foreningens virksomhet og revidert regnskap. Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst 2 styremedlemmer er til stede.
Lederen og ett styremedlem innehar foreningens rettslige signatur, og forplikter foreningen i fellesskap. Representant til Fellesråd i Nøtterøy Småbåtforening velges innen styret. Styret er ansvarlig for å arrangere ett medlemsmøte i høsthalvåret.

V. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§18

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det ønskelig, eller hvis det skriftlig forlanges av minst 25 % av medlemmene. Det skal innkalles med samme varsel og på samme måte som bestemt for årsmøte under § 13.

VI. DIVERSE

§19

Foreningens standart er en vimpel på 60 x 30 cm, med det utseende som er bestemt av årsmøtet.

§20

Innmelding eller utmelding av et forbund eller sammenslutning med en annen forening må behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall.

§21

Det kreves 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøte for at vedtektsendring kan bli vedtatt.
Forslag om dette skal være i henhold § 13 hvor forslag skal være styret i hende to uker før datoen satt for årsmøte.

§ 22

Følgende definisjoner gjelder:
Medlem: Person som har meldt seg inn i Knarberg Båtforening og som har betalt årlig medlemskontingent.

Medlem med leierett: Medlem som er tildelt leierett til bestemt båtplass i Knarberg Båthavn. Leieretten er tildelt medlemmet av styret i båtforeningen, og forutsetter at medlemmet har innbetalt innskudd for tildelt leierett. Videre må medlemmet betale årlig leieavgift for å opprettholde leieretten til tildelt båtplass.

Søker: Medlem i Knarberg Båtforening som søker om leierett til båtplass.

Leietager: Medlem som leier en båtplass, uten å være tildelt fast leierett.

§23

Oppløsning av foreningen følger bestemmelsene i Fellesvedtektene.

§24

Skulle det oppstå tvil eller uklarhet omkring forståelsen eller praktiseringen av disse vedtekter, skal den forståelse som fastslås av KNBF legges til grunn.

Vedtatt på årsmøte 9.april 2014

Last ned pdf-utgave her